INSTRUIRI /AUTORIZARI

. Prescriptia tehnica PT CR8-2009 Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor /echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire, 

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE 

   Conform art.51

Personalul de deservire autorizat la art.2,tabelul 1trebuie instruit periodic si examinat in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei

Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului
Conform art.52
(1) În perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale.
(2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire.
Conform art.53
(1) Examinarea se efectuează de către o comisie internă a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI.
(2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. Pentru a fi declarată “admis” persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică.
(3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 6.
Conform art.54
Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI, în rubrica “viză anuală” din talonul care însoţeşte autorizaţia
INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ADMITERII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

Conform art.65
(1) Personalulauxiliar , este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din
(2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor prescript

Organizarea instruirilor, examinarea şi eliberarea adeverinţei

Conform art.66
(1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului.
(2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art. 72, respectiv art. 74, în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit.
Conform art.67
(1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.
(2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale, candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea ocupaţiei de …………” sau un

document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.
(3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6.
Conform art.68
(1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică, participanţilor declaraţi “admişi” le sunt eliberate adeverinţe, conform modelului din anexa 9.
(2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit.
(3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI.
Conform art.69
(1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare, nu poate deservi instalaţia/echipamentul.
(2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni, poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art. 66-68.
Conform art.70
Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă.

Conform art. 78 (1) Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor care detine autorizatii cu o
vechime mai mare de 4 ani, are obligatia obtinerii talonului pentru vize anuale care însoteste
autorizatia în conditiile prevăzute la capitolul IV, sectiunea a 3-a, în maxim 3 ani de la
aprobarea prezentei prescriptii tehnice.
(2) Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor care detine autorizatii cu o
vechime de cel mult 4 ani, are obligatia obtinerii talonului pentru vize anuale care însoteste
autorizatia în conditiile prevăzute la capitolul IV, sectiunea a 3-a, în maxim 4 ani de la
aprobarea prezentei prescriptii tehnice.
(3) Pentru personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor prevăzut la alin. (1) si (2)
prelungirea valabilitătii autorizatiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin
semnarea si aplicarea stampilei proprii de către operatorul RSVTI, în rubrica “vize anuale” din autorizatia detinută.

In acest sens emitem si/sau intocmim  in baza instruirii teoretice si practice ,adeverinta pentru activitatile de legator de sarcina si manevranti pentru diferite instalatii ,dupa cum urmeaza

 

Categorii de personal auxiliar de deservire:

1 Legător de sarcină pentru macarale

2 Manevrant pentru macarale cu actionare manuală

3 Manevrant pentru stivuitoare cu actionare manuală

4 Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat  şi tractiune, transpalete)

5 Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile

6 Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule

7 Manevrant pentru ascensoare cu schip

8Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din

şantierele de constructii

9 Manevrant pentru ascensoare de constructie specială pentru

materiale

10 Manevrant pentru trape/instalatii de cortină

11 Manevrant pentru echipamente din parcurile de distractie

adev 1
adev 2