OBTINEREA AUTORIZATIEI de MEDIU pentru beneficiari

Autorizatia de mediu prin definitie : este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de funcţionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune.

Procedura prin care este reglementata autorizatia de mediu este stabilita prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SC DAVIROM SERVICE SRL prin personal calificat si autorizat intocmeste documentatia necesara obtinerii autorizatiei de mediu

-Identificarea Autorităţii pentru Protecţia Mediului cu atribuţii în emiterea Autorizaţiei de mediu respective;

-Întocmirea documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu (fişa de prezentare, declaraţii);

-Înregistrarea societăţii comerciale în Sistemul Integrat de Mediu de pe site-ul ANPM – secţiunea reglementări;

-Publicarea anunţurilor specifice de mediu;

-Identificarea neconformităţilor privind protecţia mediului legate de amplasament;

-Reprezentarea societăţii în relaţia cu Agenţia pentru Protecţia Mediului şi cu autorităţile de control;

-Activităţi de monitorizare a calităţii mediului, solicitate prin Autorizaţia de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate în vederea efectuării analizelor de apă, aer, sol, zgomot şi vibraţii.

OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

Prin definitie Acordul de Mediu reprezintă un act administrativ ce este emis de către ANPM – Agenţia Naţională de Protecţia Mediului,sau APM teritorial  înainte de începerea realizării unui proiect ce implică obligativitatea acestui acord.

Prin intermediul acordului de mediu sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediuluice trebuie respectate în cazul realizării proiectului propus.

Nici un proiect cu impact asupra mediului nu poate fi demarat fara accord de mediu sau declaratie etapei de incadrare

ELABORARE EVIDENTA DESEURI si asigurarea managementului si trasabilitatii deseurilor

Odata cu aparitia Legii 211/2011 toti agentii economici,fara a tine cont de natura activitatii pe care o desfasoara, au obligatia de a asigura si raporta periodic o gestiune a deseurilor generate indiferent de cantitatea generata sau de natura acestora.

Evidenţa gestiunii deşeurilor este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Conform legii, producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor au obligația de a ține la zi o evidenţă a gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu și să o transmită agenției de protecția mediului de care aparține.

Evidenţa gestiunii deşeurilor se raportează anual, conform modelelor prevăzute în anexa 1 a HG 856/2002, cu completările ulterioare

Aceste activitati implica intocmirea unei gestiuni/evidente a deseurilor pe fiecare tip de deseu generat ,centralizarea acestora si raportarea catre autoritati atat pe suport de hartie cat si on –line (sistemul integrat informatic de mediu ) cu o frecventa in functie de prevederile autorizatiei de mediu sau dupa caz comform prevederilor legislative

Serviciile ce le oferim :

Serviciile de mediu pe care vi le oferim:

 • Preluarea întregii responsabilități privind respectarea legislaţiei
 • Identificarea problemelor specifice
 • Clasificarea corectă a deșeurilor
 • Colectarea deșeurilor prin societati autorizate partenere
 • Pregătirea documentelor și efectuarea raportărilor obligatorii

INCHEIERE CONTRACTE DE PRELUARE A DESEURILOR

Orice societate comerciala din activitatea careia rezulta deseuri este obligata sa incheie contracte de predare a acestor deseuri cu societati specializate si autorizate in acest sens.Detinerea unui astfel de contract este necesara si atunci cand se solicita eliberarea Autorizatiei de Mediu prin Agentiile de Mediu teritoriale.Incheiem contracte de preluare pentru majoritatea tipurilor de deseuri atat reciclabile cat si periculoase cu societati autorizate

RESPONSABIL DE MEDIU/RESPONSABIL MANAGEMENTUL DESEURILOR

1 In vederea respectarii prevederilor stabilite prin Legea 211/2011,prin care societatile comerciale sunt obligate sa desemneze o prsoana din randul angajatilor,persoana care sa fi absolvit in prealabil cursuri de specialitate,sau sa delege unei terte persoane responsabilitatea indeplinirii cerintelor de mediu,noi va propunem un serviciu de externalizare a activitatilor de protectie a mediului.

2 Responsabilul cu managementul deșeurilor are competenta necesara pentru preluarea  RĂSPUNDERII gestionării deșeurilor. Complexitatea legislației specifice managementului deșeurilor necesită cunoștinte specifice în domeniu, precum identificarea corectă a codurilor prezentate în HG 856/2002 – unde se regăsesc peste 800 de coduri formate din 6 cifre.

Responsabilul cu managementul deşeurilor pe care ţi-l punem la dispoziţie este specialist în legislaţia de mediu şi are experienţa necesară pentru ca firma ta să respecte toate prevederile legale şi sa treacă excelent peste orice control al Gărzii de Mediu.

Intocmire plan de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale si intocmire program de prevenire si reducere a deseurilor generate ce este solicitat prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

 

INTOCMIRE  AUDIT de DESEURI

Auditul de deseuri reprezinta un studiu de mediu specializat, util pentru caracterizarea cantitatilor si tipurilor de deseuri generate de un operator economic. Auditul de deseuri consta in identificarea si cuantificarea tuturor fluxurilor de deseuri, a neconformitatilor asociate si este un instrument util pentru imbunatatirea practicilor de gestiune a deseurilor dintr-o companie.

Prin adoptarea Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, pentru persoanele juridice care exercita o activitate comerciala sau industriala a devenit obligatorie, incepand cu anul 2012, intocmirea unui Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate, la baza caruia stau rezultatele obtinute in urma unui audit de deseuri.

SC DAAVIROM SERVICE SRL prin personal calificat realizeaza audituri de deseuri in conformitate cu practicile de audit internationale si lucreaza impreuna cu reprezentantii companiilor-client la intocmirea si aplicarea unor programe viabile de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri.

ELABORAREA FORMULARELOR DE TRANSPORT DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE

In conformitate cu HG 1061/2008, generatorii sau detinatorii de deseuri,in functie de natura si cantitatea de deseuri generate au obligatia ca la predarea acestor deseuri sa intocmeasca formularele de transport deseruri.In cazul societatilor comerciale care genereaza deseuri periculoase in cantitati mai mari de 1 tona/an, pentru efectuarea transportului este necesar obtinerea unei aprobari din partea Agentiei pentru Protectia Mediului si din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

 

ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU ASIGURAREA TRASABILITATII SI RAPORTARILOR PENTRU DIFERITE TIPURI DE DESEURI

 A.ELABORAREA DECLARATIILOR /RAPORTARILOR  REFERITOARE LA GESTIONAREA DESEURILOR DE AMBALAJE

Anual, fiecare companie care introduce ambalaje în piaţă, atât din import cât şi din producţie, trebuie să realizeze şi să depună un raport la APM – Agenţia pentru Protecţia Mediului.  De asemenea, este obligatorie şi o raportare cu frecvenţă lunară a ambalajelor către AFM – Administraţia Fondului pentru Mediu.

Serviciile pe care vi le oferim:

 • Identificarea si clasificarea ambalajelor
 • Pregătirea documentelor și efectuarea raportărilor
 • Asigurarea de interfata cu societati de colectare /valorificare autorizate 

B ELABORAREA DECLARATIILOR /RAPORTARILOR  REFERITOARE LA GESTIONAREA DESEURILOR DE ULEIURI UZATE In conformitate cu HG 235/2007 generatorii sau detinatorii de uleiuri uzate(unitatile sevice care efectueaza schimbul de ulei la autovehicule dar nu numai) in momentul predarii acestor deseuri catre un colector autorizat au obligatia intocmirii Declaratiei privind livrarea uleiurilor uzate.

C ELABORAREA RAPORTARILOR REFERITOARE LA  GESTIONAREA DESEURILOR  DE BATERII SI ACUMULATORI

In conformitate cu hotararea 1132/2008,societatile comerciale care colecteaza deseuri de baterii si acumulatori sunt obligati sa raporteze anual Agentiei pentru Protectia Mediului date privind tipul si cantitatea de acumulatori colectati respectiv trimisi spre tratare.

D ELABORAREA DOCUMENTATII /RAPORTARI REFERITOARE LA GESTIONAREA  DESEURILOR  PROVENITE din CONSTRUCTII

Dosar de mediu dedicat companiei dvs.; veți avea un dosar propriu de managementul deșeurilor, ce cuprinde identificarea, clasificarea și raportarea diferențiată a tipurilor de deșeuri generate;

Raportări ANPM; întocmirea raportului anual de managementul deșeurilor, depunerea acestuia la Agenția pentru Protecția Mediului;

Instruirea angajaților cu privire la prevenirea generării deșeurilor și obligația colectării selective a deșeurilor;

Consultanță pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizați pentru preluarea deșeurilor pe categorii;

Urmărirea trasabilității deșeurilor generate;

E ELABORAREA DOCUMENTATIEI / RAPORTARILOR REFERITOARE LA GESTIONAREA anvelopeLOR  scoase din UZ Operatorii economici care colectează anvelope uzate sunt obligați să sorteze și să depoziteze pe platforme betonate anvelopele uzate colectate, separat, în 2 categorii:

 • anvelope uzate destinate reutilizării;
 • anvelope uzate care nu se reutilizează.

Anvelopele care nu se reutilizează trebuie predate către persoane juridice deținătoare de Autorizație de Mediu în vederea reciclării/valorificării termoenergetice sau pentru a fi utilizate ca atare. Codificarea anvelopelor uzate se realizează în conformitate cu Hotărârea 856/2002

F ELABORAREA PLANULUI DE GESTIONARE A SOLVENTILOR ORGANICI CU CONTINUT DE COV

In conformitate cu HG 699/2003 societatile comerciale care utilizeaza in activitatile pe care le desfasoara vopsele,lacuri,diluanti,grunduri,adezivi etc.trebuie sa calculeze si sa raporteze anual cantitatea de COV-uri(compusi organici volatili) care este degajata de aceste substante.In cazul in care sunt depasite limitele stabilite,societatea comerciala trebuie sa intocmeasca si sa puna in aplicare un plan de gestionare si reducere a emisiilor de COV-uri

G ELABORAREA DOCUMENTATIEI PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR provenite din DESEURI ELECTRICE si ELECTROCASNICE

Oferim servicii privind gestionarea acestor deseuri atat pentru generatorii acestor deseuri cat si pentru colectori

 • idendificarea acestor deseuri care in general provin din casari si/sau deteriorari si/sau finalizarea ciclului de viata a produsului
 • -incadrarea pe categorii de DEEE comform O.U.G 5/2015
 • Incadrarea pe coduri de deseu comform HG 856/2002
 • -asigurarea trasabilitatii privind eliminrea /valorificarea acestor deseuri

Trebuie identificate toate tipurile de DEEE colectate și încadrate conform prevederilor legislației în vigoare; pot fi DEEE-uri ce conțin substanțe periculoase sau ne-periculoase.

Toate cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice se raportează către Agenția pentru Protecția MediuluiRaportarea către APMtrebuie să conțină informații privind:

 • cantitățile de deșeuri electrice și electronice colectate,
 • tipurile de deșeuri electrice și electronice colectate
 • evidența operatorilor economici către care au fost predate DEEE-urile pentru reciclare /eliminare sau valorificar

H  ELABORAREA DOCUMENTATIEI PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR provenite din VEHICULE SCOASE DIN UZ (VSU)

Potrivit Legii 212/2012 Operatorii economici care efectuează operaţiuni de întreţinere şi reparaţii auto au obligaţia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele şi piesele înlocuite, care constituie deşeuri, către operatorii economici autorizaţi, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
Operatorii economici care desfăşoară numai activităţi de colectare predau vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizaţi pentru tratarea vehiculelor scoase din uz, aşa cum au fost preluate de la ultimul deţinător legal/proprietar.
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, tratare, colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să solicite şi să obţină autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de autorităţile competente pentru protecţia mediului.

Persoanele fizice sau persoanele juridice deţinătoare de vehicule scoase din uz au următoarele obligaţii:
– să nu depoziteze vehiculele scoase din uz ori componentele solide şi/sau lichide ale acestora;
– să predea vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizaţi să efectueze operaţii de tratare a vehiculelor scoase din uz.

Radierea definitivă din circulaţie a vehiculului se realizează în baza prezentării certificatului de distrugere. La preluarea vehiculului scos din uz, operatorul economic autorizat pentru tratarea acestuia are obligaţia să emită certificatul de distrugere şi să îl predea ultimului detinator

SC DAVIROM SERVICE prin personal calificat presteaza servicii pentru obtinerea tuturor documentelor necesarea privind reciclarea /valorificarea /eliminarea VSU si a fractiilor rezultate din VSU si obtinerea certificatelor doveditoare (distrugere )

ELABORARI PLANURI DE GESTIONARE DESEURI peiculoase SPECIALE (SOLVENTI ,AZBEST, cu continut de pcb )

 

ELABORAREA PLANULUI DE GESTIONARE A SOLVENTILOR ORGANICI CU CONTINUT DE COV

In conformitate cu HG 699/2003 societatile comerciale care utilizeaza in activitatile pe care le desfasoara vopsele,lacuri,diluanti,grunduri,adezivi etc.trebuie sa calculeze si sa raporteze anual cantitatea de COV-uri(compusi organici volatili) care este degajata de aceste substante.In cazul in care sunt depasite limitele stabilite,societatea comerciala trebuie sa intocmeasca si sa puna in aplicare un plan de gestionare si reducere a emisiilor de COV-uri

ELABORAREA  PLANULUI  DETALIAT  PRIVIND  GESTIONAREA DESEURILOR CU CONTINUT DE AZBEST

Deseurile cu continut de azbest provin din  acoperisuri si invelitori ,materiale de etansare si izolare . Azbestul comform legilor in vigoare folosirea azbestului in procesele de productie este interzis de aceea se contureaza ideea recuperatii si eliminarii tuturor elementelor ce contin azbest

In acest sens am acordat  o atentie deosebita ca si prestator de servicii in eleborarea de propuneri tehnice planuri tehnologice ,documentatii de evidenta si gestiune a deseurilor cu continut de azbest

Legile care reglementeaza acest segment se pliaza in doua directii :

-asigurarea conditiilor privind sanatea si securitatea in munca privind lucru cu azbest HG  1875/2005

–  privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest HG 124/2003

In acest sens :

-elaboram planul detaliat privind gestinarea deseurilor cu continut de azbest necesar la demararea proiecetelor de dezafectarea contructii /echipamente care contin deseuri cu azbest –se inainteza catre APM territorial care a emis acordul de mediu

-elaboram notificarea privind inceperea lucrului cu azbest se inainteaza catre ITM teritorial la inceputul lucaracrilor

-asiguram monitorizarea zonei  de lucru privind concentratia de fibre de azbest prin laboratoare partenere autorizate

-asiguram consultanta si organizarea zonei de lucru in care se genereaza deseuri cu continut de azbest

-elaboram documentatiile privind trasabilitatea deseurilor cu continut de azbest inclusiv asigurarea interfata cu instalatii autorizate de eliminarea acestor deseuri

-asigurare supervizare lucrari cu deseuri cu continut de azbest

ELABORAREA PLANURILOR DE LUCRU PRIVIND LUCRU CU DESEURILE CONTAMINATE CU PCB

Bifenilii policloruraţi reprezintă un grup de hidrocarburi aromatice clorurate cu structură bifenilică (două inele fenilice (C6H5)2) şi cu cel puţin un atom de hidrogen substituit printr-un atom de clor.. Acestia au un impact negativ asupra mediului

Sunt identificati in uleiurile izolatoare şi/sau de răcire în transformatoare, uleiurile dielectrice în condensatoare, lichidele hidraulice în ascensoare, camioane şi pompe cu presiune înaltă (în special, în industria minieră),sisteme parţial deschise în lichidele de transfer termic, lichidele hidraulice, pompele cu vacuum, comutatoare, regulatoarele de tensiune, cablurile electrice cu izolant lichid, întreruptoarele de circuit cu izolant lichid  în vopsele anticorosive, în industria auto, ermetizanţi în construcţii, în agenţii lubrifianţi, impregnarea lemnului, hârtiei şi pielii, datorită proprietăţilor hidrofobe şi rezistenţei termice, ca agenţi de laminare în producerea hârtiei, aditivi pentru cleiuri, ermetizanţi şi învelişuri anticorosive, agenţi diluanţi în insecticide, sub formă de catalizator în procesele de polimerizare în industria petrochimică, în uleiurile de imersiune pentru microscopie, în prepararea pesticidelor, ca izolant al cablurilor.

In acest sens efectuam servicii complete

-asiguram personal responsabil inclusiv pentru supervizarea lucrarilor

-instruirea personalului clientului /beneficiar

-inventarierea

– Baza de date privind zonele contaminate cu PCB inclusive notificarea APM

– Planul de întreţinere a echipamentului PCB

– Planul de prevenire şi control al deversărilor şi al măsurilor de remediere

– Planul de eliminare prin societati autorizate

 

SOLUTII TEHNICE PRIVIND DECONTAMINARILE ZONELOR CONTAMIMATE  ISTORIC SI ACCIDENTAL

-studii de mediu privind poluarile

-prelevari probe in vederea analizelor specifice

 

Oferim solutii tehnice specializate in functie de agentul contaminat :

soluri ,echipamente contaminate cu hidrocarburi

-spalari de rezervoare ,vase instalatii de transport hidrocarburi

-decontaminari zone contaminate cu substante chimice

-spalari rezervoare ,vase ,instalatii transport substante chimice

-decontaminari zone unde sunt identificate deseuri cu azbest

-solutii ecologizare inchidere  bataluri ,halde ,depozite necomforme de deseuri

-ecologizari retele de canalizare ,trasee evacuare ape uzate si chimic impure

 

SUPERVIZARE  LUCRARI DE ECOLOGIZARE

 

Oferim servicii specializate privind supervizarea lucrarilor de ecologizare si intocmirea documentatiiilor de lucru in teren  

CALCUL TAXE FOND DE MEDIU SI ELABORAREA DECLARATIEI PRIVIND OBLIGATIILE LA FONDUL DE MEDIU

In conformitate cu OG 196/2005 societatile comerciale care desfasoara una din activitatile enumerate in respectiva ordonanta sunt obligate sa declare lunar si sa plateasca taxele datorate fondului de mediu.Dintre activitatile ce cad sub incidenta aplicarii fondului de mediu fac parte: introducerea pe piata a produselor ambalate prin: importul de produse ambalate,producerea si ambalarea produselor proprii;valorificarea deseurilor feroase si neferoase;importul si productia de anvelope noi sau utilizate;importul si productia de uleiuri minerale;importul si productia de substante considerate a fi periculoase etc.

In curand

Brokeraj de deseuri