SERVICII SPECIFICE OPERATORULUI  RSTVI –CONSULTANTA IN DOMENIU:

Legislatie/responsabilitati/obligatii

Conform Legii nr.64 din 21 martie 2008 ” republicata in 2011,privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil“, 

La Art. 15. – se precizează, (1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4si 9 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.
(2) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Extras din ANEXA Nr. 2,
Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora

  1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte
    2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
    3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
    4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat
  2. Instalatii si echipamente destinate,montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii

 

Extras din ANEXA Nr. 3, 
Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora

1. Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat.

Autorizarea şi regimul juridic al Operatorului RSVTI este reglementat prin Ordinul nr.130/06.06.2011pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI ACT

Conform ART. 3 
Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI.

Conform ART. 39 
Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate ca operatori RSVTI 
(1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) În acest sens, operatorul RSVTI – persoană fizică are următoarele obligaţii specifice:
a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
b) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;

b^1) sa efectueze admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor si verificarile tehnice in utilizare la instalatiile/echipamentele la care conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile,aceste activitati se realizeaza de catre operatorul RSVTI
c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
g) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
i) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR

conform actelor normative aplicabile;
j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
k) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
l) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
m) să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;
o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;

“p^1) să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;

p^2) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10, să supravegheze şi să confirme efectuarea reparaţiei prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalaţii/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;

p^3) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;”.

q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;
r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

“r^1) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalaţiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;”.

s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de

instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;
t) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
u) să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;
v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.

(3) În afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligaţii specifice:
a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei;
d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă.

“e) să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deţinătorul/utilizatorul de instalaţii/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008 -Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, actualizată.”

Conform ART. 40

Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR 
(1) În afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR mai au şi următoarele obligaţii specifice:
a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează;
b) în cazul în care deţinătorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care deţin instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai multor inspecţii teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător fiecărei inspecţii teritoriale ISCIR;
c) să identifice şi să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate instalaţiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR pe care le deţin;
d) conducerea unităţii este obligată ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) să ţină cont de numărul de instalaţii/echipamente, complexitatea şi vechimea acestora, precum şi de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;
e) conducerea unităţii deţinătoare/utilizatoare este obligată să asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfăşoară activităţi cu instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR;
f) conducerea unităţii poate să dispună înlocuirea/suplinirea personalului care desfăşoară activitatea de operator RSVTI, dar asigurând derularea activităţii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispoziţiilor legale în vigoare.